ใช้ได้ดีกับ Internet Explorer รุ่น 9.0 ขึ้นไป

  ข่าวและประกาศ

  (ยังไม่มีข่าว)

  รายวิชาที่มีอยู่

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับต้น

  ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. การทบทวนเหตุผล ความสำคัญ และสาระสำคัญของความตกลง AEC ตามกรอบพิมพ์เขียวสำหรับการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

  2. การวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบจากการทำความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  3. การทำความเข้าใจหลักการ แนวคิดและแนวทางในการเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับสำหรับการทำความตกลง AEC

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับกลาง

  ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย (1) การนำเสนอข้อเท็จจริง (Facts) ของประเด็นข้อผูกพัน (มาตรการทางการค้าที่สำคัญทั้งมาตรการภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี) (2) การวิเคราะห์โดยหลักวิชาการตามกรอบข้อผูกพันของ AEC ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง และ (3) การนำเสนอข้อควรปฏิบัติในการปรับตัว และรองรับการทำความตกลงในกรอบ AEC (What needs to be done?) ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่

  1.ประเด็นทางการค้าด้านการค้าสินค้า (Trade in goods)

  2.ประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลุงทุน (Trade-related investment)

  3.ประเด็นทางการค้าด้านการค้าบริการ (Trade in services)


  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับสูง

  ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายเศรษฐกิจภายใต้กรอบความตกลง AEC (AEC and beyond) มีลักษณะเป็นประเด็นที่มีความก้าวหน้า และเป็นพรมแดนทางธุรกิจ (Business frontier issues) โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต

  1.AEC กับโครงข่ายการผลิตของอาเซียน (AEC and ASEAN Production Network)

  2.AEC กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (AEC and Competiveness Improvement)

  3.AEC กับการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ (AEC and Capital Movement)


  การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับต้น

  ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1.การทบทวนสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลการลดภาษีของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร ภายใต้กรอบ WTO AEC และ FTA ที่ไทยทำร่วมเป็นภาคี

  2.การวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร

  3.การทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเพื่อรองรับการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร


  การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับกลาง

  ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย (1) การนำเสนอข้อเท็จจริง (Facts) ของประเด็นข้อผูกพันด้านสินค้าเกษตร (มาตรการทางการค้าที่สำคัญทั้งมาตรการภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี) (2) การวิเคราะห์โดยหลักวิชาการตามข้อผูกพันในกรอบความตกลงต่างๆ ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง และ (3) การนำเสนอข้อควรปฏิบัติในการปรับตัว และรองรับการเปิดเสรีด้านสินค้าเกษตร (What needs to be done?) แบ่งเป็น

  1.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรพืชไร่ พืชสวน

  2.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรปศุสัตว์

  3.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป