ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ระดับสูง

หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับสูง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายเศรษฐกิจภายใต้กรอบความตกลง AEC (AEC and beyond) มีลักษณะเป็นประเด็นที่มีความก้าวหน้า และเป็นพรมแดนทางธุรกิจ (Business frontier issues) โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต

1.AEC กับโครงข่ายการผลิตของอาเซียน (AEC and ASEAN Production Network)

2.AEC กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (AEC and Competiveness Improvement)

3.AEC กับการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ (AEC and Capital Movement)

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3
  4. บทที่ 4
  5. บทที่ 5
  6. บทที่ 6
  7. บทที่ 7