ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ระดับต้น

หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับต้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การทบทวนเหตุผล ความสำคัญ และสาระสำคัญของความตกลง AEC ตามกรอบพิมพ์เขียวสำหรับการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

2. การวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบจากการทำความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. การทำความเข้าใจหลักการ แนวคิดและแนวทางในการเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับสำหรับการทำความตกลง AEC

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก