ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ระดับกลาง

หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับกลาง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย (1) การนำเสนอข้อเท็จจริง (Facts) ของประเด็นข้อผูกพัน (มาตรการทางการค้าที่สำคัญทั้งมาตรการภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี) (2) การวิเคราะห์โดยหลักวิชาการตามกรอบข้อผูกพันของ AEC ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง และ (3) การนำเสนอข้อควรปฏิบัติในการปรับตัว และรองรับการทำความตกลงในกรอบ AEC (What needs to be done?) ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่

1.ประเด็นทางการค้าด้านการค้าสินค้า (Trade in goods)

2.ประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลุงทุน (Trade-related investment)

3.ประเด็นทางการค้าด้านการค้าบริการ (Trade in services)

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก