การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร - ระดับกลาง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ระดับกลาง

การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย (1) การนำเสนอข้อเท็จจริง (Facts) ของประเด็นข้อผูกพันด้านสินค้าเกษตร (มาตรการทางการค้าที่สำคัญทั้งมาตรการภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี) (2) การวิเคราะห์โดยหลักวิชาการตามข้อผูกพันในกรอบความตกลงต่างๆ ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง และ (3) การนำเสนอข้อควรปฏิบัติในการปรับตัว และรองรับการเปิดเสรีด้านสินค้าเกษตร (What needs to be done?) แบ่งเป็น

1.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรพืชไร่ พืชสวน

2.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรปศุสัตว์

3.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3
  4. บทที่ 4
  5. บทที่ 5
  6. บทที่ 6
  7. บทที่ 7