การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับสูง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม
ระดับสูง

การเปิดเสรีภาคสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสำหรับการเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าอุตสาหกรรม โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต (Dynamics) ประกอบด้วย

1.การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

2.การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Clustering) และโลจิสติกส์ (Logistic)

3.ระบบห่วงลูกโซ่มูลค่า (Global Value Chain : GVC)

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3
  4. บทที่ 4
  5. บทที่ 5
  6. บทที่ 6
  7. บทที่ 7
  8. บทที่ 8