การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับต้น

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม
ระดับต้น

การเปิดเสรีภาคสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การทบทวนสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลการลดภาษีของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบ WTO AEC และ FTA ที่ไทยทำร่วมเป็นภาคี

2. การวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าอุตสาหกรรม

3. การทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเพื่อรองรับการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก