ความเป็นมาของโครงการ โครงการศึกษาการเรียนการสอนแบบ E-Learning

โครงการศึกษาการเรียนการสอนแบบ E-Learning

ตั้งแต่ปี 2557 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำระบบการเรียนการสอนการค้าระหว่างประเทศระบบออนไลน์ เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไทยจะต้องเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ตามลำดับ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไป ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ามาลงทะเบียนเพื่อทำการเรียนตามหลักสูตรที่กรมฯ ได้จัดทำไว้ 4 หลักสูตรประกอบด้วย

  1. AEC
  2. สินค้าเกษตร
  3. สินค้าอุตสาหกรรม
  4. การค้าบริการ

ซึ่งแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยการสอนระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง เป็นการสอนในด้านกฎเกณฑ์ของความตกลงและการปฏิบัติตามผลของความตกลงหากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) และในปี 2559 ได้เพิ่มขึ้นอีก 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ
  2. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
  3. สุขอนามัยพืชและสัตว์
  4. ทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ โดยสามารถใช้กับ Smart Phone ได้ ซึ่งมีระบบที่มีความทันสมัย จูงใจให้คนเข้ามาเรียนมากขึ้น โดยทุกบทเรียนจะมีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะบรรยาย และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้ จะช่วยเผยแพร่ระบบ e-learning ของกรมฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าธุรกิจ และยังเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมาย Digital Economy และ Thailand 4.0ปัจจุบันการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้กรอบเวทีต่างๆ มีความคืบหน้ามากขึ้นครอบคลุมประเด็นใหม่ เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วกับหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เปรู ชิลี และฮ่องกง จึงควรมีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมได้แก่

  1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. การอำนวยความสะดวกทางการค้า (TF)

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่