ความเป็นมาของโครงการ โครงการศึกษาการเรียนการสอนแบบ E-Learning

โครงการศึกษาการเรียนการสอนแบบ E-Learning

ในปี 2557 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำระบบการเรียนการสอนการค้าระหว่างประเทศระบบออนไลน์ เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไทยจะต้องเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ตามลำดับ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไป ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ามาลงทะเบียนเพื่อทำการเรียนตามหลักสูตรที่กรมฯ ได้จัดทำไว้ 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. AEC
  2. สินค้าเกษตร
  3. สินค้าอุตสาหกรรม
  4. การค้าบริการ

ซึ่งแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยการสอนระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เป็นการสอนในด้านกฎเกณฑ์ของความตกลงและการปฏิบัติตามผลของความตกลงหากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) ให้แก่ผู้เรียน

กรมฯ ได้เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้หลากหลาย จากการที่กรมฯ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศในการส่งวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ กรมฯ จึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ โดยในปี 2560 กรมฯ ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ
  2. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
  3. สุขอนามัยพืชและสัตว์
  4. ทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการเปิดตลาดจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ กำกับการเปิดตลาด การใช้ประโยชน์จากผลการเจรจาเปิดตลาดไม่สามารถทำได้หากไม่มีความรู้ด้านกฎเกณฑ์ที่กำกับการเปิดตลาด โดยเฉพาะเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และสุขอนามัยพืชและสัตว์ โดยในแต่ละหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) เช่นเดียวกัน รวมถึงมีการปรับระบบให้ใช้กับ Smart Phone ได้ ซึ่งจะมีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนมากขึ้น

กรมฯ เห็นว่าการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับประชาชนและผู้ประกอบการค้าของไทยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการส่งออกของไทยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการค้าของประเทศ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงความรู้ได้สะดวกและง่ายขึ้น กรมฯ หวังว่าระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยสนับสนุนประชาชนและผู้ประกอบการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองและพัฒนาขีดความสามารถให้ก้าวไปสู่การค้าระหว่างประเทศได้