พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - ระดับต้น

หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระดับต้น

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น ครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. ความหมายและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศ 
3. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
4. บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  1. หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่