ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า - ระดับต้น

หลักสูตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
ระดับต้น

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.นิยามทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

2.หน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3.ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ  

4.พันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ 

5.การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา และบทลงโทษทางกฎหมาย 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่