ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า - ระดับกลาง

หลักสูตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
ระดับกลาง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.สาระสำคัญของความตกลง TRIPS

2.ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

 1. บทที่ 1 - สาระสำคัญของความตกลง TRIPS
 2. บทที่ 1 - ส่วนที่ 1 - บทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐาน
 3. บทที่ 1 - ส่วนที่ 2 - บทบัญญัติของ TRIPS ว่าด้วยลิขสิทธิ์ (Copyrights)
 4. บทที่ 1 - ส่วนที่ 3 - บทบัญญัติของ TRIPS ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (Trademarks)
 5. บทที่ 1 - ส่วนที่ 4 - บทบัญญัติของ TRIPS ว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator)
 6. บทที่ 1 - ส่วนที่ 5 - บทบัญญัติของ TRIPS ว่าด้วยสิทธิบัตร (Patent)
 7. บทที่ 1 - ส่วนที่ 6 - บทบัญญัติของ TRIPS ว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
 8. บทที่ 1 - ส่วนที่ 7 - บทบัญญัติของ TRIPS ว่าด้วยแบบผังภูมิวงจรรวม (Lay-Out Design of Integrated Circuits)
 9. บทที่ 1 - ส่วนที่ 8 - บทบัญญัติ TRIPS ว่าด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผย (Undisclosed Information) และอื่นๆ
 10. บทที่ 2 - ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในไทย
 11. บทที่ 2 - ส่วนที่ 1 - การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 12. บทที่ 2 - ส่วนที่ 2 - การจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบ
 13. บทที่ 2 - ส่วนที่ 3 - การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
 14. บทที่ 2 - ส่วนที่ 4 - การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่