ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ระดับกลาง

หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับกลาง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1 โครงสร้างการทำงานของอาเซียน
2 ความร่วมมือรายสาขาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 ความตกลงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน 
4 กลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
5 การทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 ระยะกลาง

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  1. หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับกลาง

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่