การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร - ระดับสูง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ระดับสูง

การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสำหรับการเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต (Dynamics) ประกอบด้วย

1.มาตรการภายในประเทศ (Domestic Measures) ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

1.1 มาตรการอุดหนุน (Subsidies)

1.2 มาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.การพัฒนาไปสู่เป้าหมายทางด้านสินค้าเกษตรที่ตั้งไว้

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3
  4. บทที่ 4
  5. บทที่ 5
  6. บทที่ 6