การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร - ระดับสูง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ระดับสูง

การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสำหรับการเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต (Dynamics) ประกอบด้วย

  1. กลไกระงับข้อพิพาทของ WTO
  2. กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO
  3. ตัวอย่างกรณีพิพาทใน WTO ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
  4. แนวโน้มการบริโภคและมาตรการทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
  5. บทสรุปสำคัญของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

  1. การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่