การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร - ระดับต้น

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ระดับต้น

การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.การทบทวนสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลการลดภาษีของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร ภายใต้กรอบ WTO AEC และ FTA ที่ไทยทำร่วมเป็นภาคี

2.การวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร

3.การทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเพื่อรองรับการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าเกษตร

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก