การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร - ระดับต้น

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ระดับต้น

การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร
2. การเปิดเสรีการค้าสินค้า คืออะไร
3. การเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรของไทย ภายใต้กรอบ WTO
4. การเจรจาการค้าสินค้าเกษตร...จาก WTO สู่ระดับภูมิภาคและทวิภาคี 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

  1. การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่