การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร - ระดับกลาง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ระดับกลาง

การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย


1 พันธกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร 
2 พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรใน FTA สมัยใหม่ 
3 การเปรียบเทียบพันธกรณีด้านการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ FTA ของไทยกับ FTA สมัยใหม่ 
4 ความท้าทายของการค้าสินค้าเกษตร

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

  1. การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่