การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับสูง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม
ระดับสูง

การเปิดเสรีภาคสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสำหรับการเปิดเสรีการค้าภาคสินค้าอุตสาหกรรม โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต (Dynamics) ประกอบด้วย

  1. บทบาทของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
  2. การมีส่วนร่วมและตำแหน่งของอุตสาหกรรมไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs) ในปัจจุบัน
  3. Megatrends ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs)
  4. ประเด็นในการค้าเสรีที่ต้องให้ความสำคัญ 
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม

  1. การเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรม

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่