การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับกลาง

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม
ระดับกลาง

การเปิดเสรีภาคสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย 

  1. พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม
  2. การเปรียบเทียบพันธกรณีด้านการค้าสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ FTA ของไทยกับ FTA สมัยใหม่ 
  3. ผลกระทบของการยอมรับพันธกรณี
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม

  1. การเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรม

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่