กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า - ระดับสูง

หลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
ระดับสูง

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

2.เอกสารหลักฐานในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

3.หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) 

4.การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-certification/Self-declaration)

5.การตรวจสอบเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) 

6.การป้องกันการฉ้อฉลถิ่นกำเนิดสินค้า (Origin Circumvention) 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

  1. บทที่ 1 - ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
  2. บทที่ 2 - เอกสารหลักฐานในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  3. บทที่ 3 - หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
  4. บทที่ 4 - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-certification/Self-declaration)
  5. บทที่ 4 - ส่วนที่ 1 - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง โดยผู้ส่งออกรับอนุญาต (Self-certification by Certified Exporter)
  6. บทที่ 4 - ส่วนที่ 2 - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-declaration)
  7. บทที่ 5 - การตรวจสอบเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
  8. บทที่ 6 - การป้องกันการฉ้อฉลถิ่นกำเนิดสินค้า (Origin Circumvention)

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่