กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า - ระดับต้น

หลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
ระดับต้น

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า - ระดับ

ครอบคลุมเนื้อหาใน 8 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.นิยามของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

2.ประโยชน์ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ

3.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)

ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO)

4.เกณฑ์ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (WO และ ST)

5.หลักการของการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Cumulation Rules or Accumulation Rules or Cumulative Rules of Origin)

6.หลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่อนปรน (De Minimis)

7.หลักเกณฑ์การดำเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย (Minimal Operation)

8.หลักเกณฑ์การส่งมอบแบบตรง (Direct Consignment)

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

  1. บทที่ 1 - นิยามของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
  2. บทที่ 2 - ประโยชน์ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ
  3. บทที่ 3 - กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO)
  4. บทที่ 4 - เกณฑ์ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (WO และ ST) 
  5. บทที่ 4 - ส่วนที่ 1 - กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO)
  6. บทที่ 4 - ส่วนที่ 2 - กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation: ST)
  7. บทที่ 5 - หลักการของการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Cumulation Rules or Accumulation Rules or Cumulative Rules of Origin)
  8. บทที่ 6 - หลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่อนปรน (De Minimis)
  9. บทที่ 7 - หลักเกณฑ์การดำเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย (Minimal Operation)
  10. บทที่ 8 - หลักเกณฑ์การส่งมอบแบบตรง (Direct Consignment)

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่