กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า - ระดับกลาง

หลักสูตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
ระดับกลาง

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.ประเด็นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศว่าด้วยข้อบทกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ในบริบทสากล 

2.ตัวอย่างการคำนวณการสะสมรูปแบบต่างๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้ของไทยในปัจจุบัน

3.รูปแบบของเกณฑ์การพิจารณากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย 
ตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคี

4.การค้นหาอัตราภาษีศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่