การเปิดเสรีภาคบริการ การเปิดเสรีภาคบริการ - ระดับสูง

หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ
ระดับสูง

การเปิดเสรีภาคการค้าบริการ - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสำหรับการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต (Dynamics) ประกอบด้วย

1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ
2. ข้อบทการบริการทางการเงิน (Financial Service) และ โทรคมนาคม(Telecommunication)
3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
4 Telemedicine บริการด้านสาธารณสุขที่พร้อมเติบโตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ

  1. การเปิดเสรีภาคบริการ

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่