การเปิดเสรีภาคบริการ การเปิดเสรีภาคบริการ - ระดับกลาง

หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ
ระดับกลาง

การเปิดเสรีภาคการค้าบริการ - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย (1) การนำเสนอข้อเท็จจริง (Facts) ของประเด็นข้อผูกพันด้านการค้าบริการ (ข้อผูกพันทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะ) (2) การวิเคราะห์โดยหลักวิชาการตามข้อผูกพันในกรอบความตกลงต่างๆ ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง และ (3) การนำเสนอข้อควรปฏิบัติในการปรับตัว และรองรับการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ (What needs to be done?) แบ่งเป็น

1.การเปิดเสรีภาคบริการการท่องเที่ยว

2.การเปิดเสรีภาคบริการการเงิน

3.การเปิดเสรีภาคบริการโทรคมนาคม

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก