การเปิดเสรีภาคบริการ การเปิดเสรีภาคบริการ - ระดับต้น

หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ
ระดับต้น

การเปิดเสรีภาคการค้าบริการ - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.การทบทวนสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียดการยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการการผูกพันการเปิดการค้าบริการของการทำความตกลงเปิดเสรีภาคบริการ ภายใต้กรอบ WTO AEC และ FTA ที่ไทยทำร่วมเป็นภาคี

2.การวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคบริการ

3.การทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเพื่อรองรับการทำความตกลงเปิดเสรีการค้าภาคบริการ

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3
  4. บทที่ 4
  5. บทที่ 5
  6. บทที่ 6
  7. บทที่ 7