สุขอนามัยพืชและสัตว์ สุขอนามัยพืชและสัตว์ - ระดับสูง

หลักสูตร สุขอนามัยพืชและสัตว์
ระดับสูง

สุขอนามัยพืชและสัตว์ - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.กรอบยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ SPS ของไทย

2.รูปแบบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย

3.แนวโน้มความตกลงและการเตรียมพร้อมของไทยในการเจรจา SPS ในอนาคต

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่