สุขอนามัยพืชและสัตว์ สุขอนามัยพืชและสัตว์ - ระดับกลาง

หลักสูตร สุขอนามัยพืชและสัตว์
ระดับกลาง

สุขอนามัยพืชและสัตว์ - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความตกลงบังคับใช้ตามมาตรการ SPS

2.หลักการและภาพรวมการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

3.กลไกระงับข้อพิพาทและตัวอย่างกรณีพิพาท

4.ประเด็นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศว่าด้วย SPS ในบริบทสากล

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่