สุขอนามัยพืชและสัตว์ สุขอนามัยพืชและสัตว์ - ระดับต้น

หลักสูตร สุขอนามัยพืชและสัตว์
ระดับต้น

สุขอนามัยพืชและสัตว์ - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.นิยามของสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)

2.ความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้ SPS

3.สถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของความตกลง SPS

4.มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย

5.กระบวนการแจ้งเตือนมาตรการ SPS ของไทยและต่างประเทศ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่