การอำนวยความสะดวกทางการค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้า - ระดับสูง

หลักสูตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระดับสูง

หลักสูตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ระดับต้น ครอบคลุมเนื้อหาใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
1 การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ WTO ของไทย
2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย
3 การเปรียบเทียบบทบัญญัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยกับความตกลงการค้าเสรีสมัยใหม่
4 ผลของการยอมรับพันธกรณีด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภาพรวม
5 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า
6 การอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า

  1. การอำนวยความสะดวกทางการค้า

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่