องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ - ระดับสูง

หลักสูตร องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ
ระดับสูง

องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.การทำ FTA ตามกฎเกณฑ์ข้อ 24 (XXIV) ของความตกลง GATT ของ WTO

2.ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exception)

3.หลักการของกลไกระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO

4.การเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทของ WTO

5.ขั้นตอน/กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO

6.ผลของการระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่