องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ - ระดับกลาง

หลักสูตร องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ
ระดับกลาง

องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.องค์การการค้าโลก (World Trade Agreement: WTO) คืออะไร

2.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade: GATT 1947)

3.ภาษีศุลกากร (Tariffs) 

4.การเข้าถึงตลาด (Market Access)

5.อุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers)

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่